سکسیونر گازی هوایی

ویژگی‌های برتر:

 • عدم انتقال ضربه عملکرد کنتاکت به بوشینگ‌ها
 • استفاده از سیستم پافر و کنتاکت های تنگستنی
 •  دارا بودن قفل دستی و اینترلاک افت فشار گاز
 • تابلو هوشمند با سیستم عامل Linux و بانک اطلاعاتی MySQL
 • ارتباط با مرکز دیسپاچینگ از بستر 3G و پروتکل DNP3
 •  پانل کنترل لمسی و امکان استفاده به صورت پرتابل
 • اندازه‌‌گیری الکترونیکی فشار گاز SF6 و ارسال آن
 •  دارا بودن GPS برای ساعت داخلی دقیق و ارسال موقعیت کلید
 •  سیستم خطایاب با LED پرنور بر روی تابلو کنترل
 • 5  سال گارانتی

 

معرفی:

تقاضاهای جدید شــرکتهای توزیع برای مدیریت جامع سیســتم‌های توزیع انرژی الکتریکی و کنترل شبکه و کاهش خاموشی‌ها ، مستلزم داشتن کلیدهای هوشمند و مدرن با سیستم کاربر پسند و محصولی با کیفیت میباشد. سکسیونر هوایی با عایق گاز SF6 محصول شرکت باسط کلید جهت دستیابی به کیفیتی ماندگار، کارایی بالا، ضریب اطمینان عالی و مزایای اقتصادی با ادغام نقاط قوت کلیدهای اروپایی و کرهای طراحی گردیده است. 

این تجهیز قابل استفاده در کلیه شبکه‌های فشار متوسط (20 کیلو ولت) می باشد و جهت قطع و وصل و مانور در شبکه های توزیع با قدرت قطع 630 آمپر، همراه با سیستم اتوماسیون هوشمند، راه‌اندازی سریع و هزینه پایین اتوماسیون طراحی شده است.

مشخصات عمومی کلید:

 • سکسیونر هوایی جهت نصب بر روی تیر با جریان نامی 630 آمپر و ولتاژ نامی 24 کیلو ولت 
 • تعداد قطع و وصل در جریان 630 آمپر 30 مرتبه
 • سیستم قطع و وصل پافر (دمنده)
 • عایق گازSF6 (هگزا فلوئوراید گوگرد)
 • طراحـی مناسـب جـهت مـناطـق با  آلودگی فوق سنگین
 • کلید با کلاس الکتریکال E2 و کلاس مکانیکال M2  
 • مستقل بودن سرعت قطع و وصل کلید از سرعت عملکرد دستی اپراتور
 • بدنه ســاخته شــده از ورق‌های فــوالدی ضد زنگ و ضد اســید ( Stainless Steel 3mm)
 • سیستم مکانیزم و موتور خارج از محفظه گاز (دسترسی بهتر)
 • سکوی نصب از جنس استینلس استیل

قابلیت‌های کلید:

 • سیستم قفل ایمنی افت فشار گاز جهت جلوگیری از عملکرد کلید
 • سیستم قفل دستی مکانیزم (Free-Lock)
 • دریچه ایمنی افزایش فشار گاز کلید
 • پرچم نشان دهنده افت فشار گاز
 • سنسور الکترونیکی اندازه‌گیری فشار گاز (در صورت درخواست)
 •  قابلیت اندازه‌گیری فشار گاز به صورت دوره‌ای (هوشمند)
 •  شمارنده مکانیکی و الکترونیکی ثبت تعداد قطع و وصل کلید
 • شمارنده هوشمند ثبت تعداد وصل زیر اتصال کوتاه و تعداد جریان اتصال x کوتاه عبوری (در تابلو کنترل هوشمند)

نوع بوشینگ‌ها:

 • بوشینگ رزینی 24 کیلو ولت
 • بوشینگ سیلیکونی 24 کیلو ولت با فاصله خزشی 1100/890 میلیمتر
 • دارای کلمپ مناسب جهت اتصال به برقگیر و سیم شبکه
 • قابلیت نصب سر کابل پلاگین
 • سهولت نصب برقگیر بر روی ساپورت مربوطه

سیگنال‌ها و سنسورها: 

 • دارای 6 عدد سنســور ولتاژ(CVT) جهت اندازه‌گیری ولتاژ شــبکه در دو  طرف سکسیونر
 • ســه عدد ترانس جریان حلقوی داخلی(1000/1A) با کلاس حفاظتی 5P10
 •  جهت اندازه گیری جریان شبکه
 • سنسور هوشمند اندازه گیری میزان فشار گاز SF6اmAا20-4
 • سنسور دیجیتال وضعیت قطع و وصل کلید
 • سنسور دیجیتال وضعیت قفل دستی کلید
 • سنسور دیجیتال وضعیت افت فشار گاز

 

مشخصات ابعادی طول:

 • طول: 82cm  
 • عرض بدنه بدون بوشینگ: 70cm
 • عرض بدنه با بوشینگ:ا130cm
 • ارتفاع با پایه کلید: 45cm

 اطلاعات تکمیلی:

سیستم خاموش کنندگی قوس از نوع پافر با گاز SF6

گاز هگــزا فلوئوراید گوگرد sulfur hexafluoride گازی بی‌رنگ و بی‌بو و غیر آتشزا می باشد و جزو سنگین‌ترین گازهای شناخته‌شده می‌باشد.

وزن مولکولی:  146.06g/mole 

فرمول مولکولی: SF6  حجم مخصوص: 2.5994

دارای ضریب عایقی بسیار باال که کاربرد زیادی در صنعت برق فشار متوسط و فشار قوی دارد. ولتاژ شکست در گاز SF6 بـــه چنـدین عامـــل از جملـه شـکل هادیها، کیفیـت سـطح هادی، رطوبت و شکل موج ولتاژ و ... بستگی دارد. اگر این پارامترها ثابت باشــند ولتاژ شکســت با افزایش فشار باال میرود ودر حالتی که توزیع میدان یکنواخت باشــد گاز از قانون پاشن پیروي می نماید، ولتاژ لازم برای شکست الکتریکی گاز واقع در یک میدان یکنواخت تابعی است از  حاصلضرب فشار گاز و فاصله بین الکترودها. (Vb=F(p*d  

سیستم قطع کننده پافر

سیســتم قطع کننده پافر با اســتفاده از دمیدن گاز بــه محل ایجاد قوس، باعث خاموش شدن سریعتر قوس میگردد و باعث بالا رفتن عمر تیغه‌های کنتاکت می شــود. همچنین تنگســتن موجود در محل ایجاد قوس، باعث دوام بالای تیغه‌ها می‌گردد که در سیســتم تیغه‌های گردان این قابلیت‌ها وجود ندارد. در ابتــدا گاز SF6 در یــک پافر بوســیله یــک پیســتون در حالت کاري کنتاکت‌هـــاي بـاز متـــراکم می‌شود، گاز متراکم شده همانند به‌کاربردن انتقـال حـرارت فـشاري بـه سـتون قـوس الکتریکـی میتواند خارج شود. قطع کننده‌هاي پافر خصوصا در سطوح خطـاي بـالاتر (12.5KA ~ 20KA)در جـایی کـه آن‌هـا هنوز بصورت وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مؤثر میباشند. سطح باالیی از نیروي رانـــشی بـــه کمک سیال فشاري قوس میتواند منتهی به قطع جریان گردد.